Informatīvs paziņojums
Izglītība ir sabiedrības kopīgais labums, tāpēc ir būtiski sniegt iespēju mācīties visiem, kas to vēlas.

Darba tirgus nepārtraukti piedzīvo pārmaiņas, kam jāspēj efektīvi pielāgoties. Ir svarīgi būt elastīgam un apgūt jauno. Arvien mazāk ir "mūžīgu" profesiju un zināšanu, kuras noder visu dzīvi. Svarīgs ir nevis cilvēka iepriekšējais amats, bet viņa prasmes un personības iezīmes: inovatīva un kritiska domāšana, radošums un spēja apgūt jauno, emocionālā inteliģence, elastība, gatavība pārmaiņām un komunikāciju prasmes. No 2020./21. mācību gada Latvijas skolās, projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros, sāk ieviest tādu mācību saturu un pieeju, kas atbilst jauniem pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības standartiem. Projekta mērķis ir izstrādāt, aprobēt un ieviest izglītības sistēmu, kas nodrošina mūsdienās vajadzīgās zināšanas, prasmes un attieksmes. Nākotnē cilvēka dzīves ceļš būs saistīts ar vairākām darba vietām un karjerām dažādās jomās. Iespējams, pat vienlaicīgi profesionāli darbojoties vienā nozarē, bet piepelnoties – citā.  Izglītības iegūšanas veids jau labu laiku vairs nav izšķirošais faktors darba tirgū. https://www.tvnet.lv/7069472/izglitibas-limenis-vairs-nebus-izskirosais-faktors-darba-tirgu

Skumji, bet Latvijas augstākās izglītības sistēma ir viena no tautsaimniecības jomām, kuru gadu no gada kritizē visos līmeņos. Iesakām iepzīties, piemēram, ar rakstu sēriju, kuru 2017. gadā publicēja Latvijas Banka. Kā galvenās problēmas ilgstoši tiek minētas augstais studiju imitācijas līmenis un lielas daļas pasniedzēju formālā kvalifikācija, jo augstskolas viņus algo tikai grāda esamības dēļ. Rezultātā cilvēks bez jebkādām praktiskām iemaņām no grāmatas cenšas iemācīt studentiem, piemēram, ekonomiku, kuru pats arī ir iemācījies no grāmatas. Protams, ka tādam studiju procesam nav nekādas jēgas, jo grāmatu katrs var izlasīt pats. Katru gadu Latvijas augstskolas izsludina papildus uzņemšana, taču tik un tā netiek aizpildītas pat budžeta vietas. Mācības nepabeidzot katrs piektais students (piemēram, bakalaura studijas pabeidzot vien 48%), bet visvairāk atskaitīto nākot no valsts augstskolām, kas ir loģisks akreditēto, bet nekvalitatīvo studiju programmu īstenošanas rezultāts. Uzsvērtākās Latvijas augstākās izglītības nebūšanas ir kvalitatīvu studiju programmu trūkums, vāja augstskolu pārvaldība un katastrofāli lielais viduvēju, reālajai dzīvei un darba tirgum absolūti nesagatavotu un neadaptētu absolventu skaits. Nākotnes izglītībai jābalstās uz prasmēm. Pretējā gadījumā augstskolas absolventam ir "pliks" diploms, bet nav darba tirgum nepieciešamo iemaņu. Darba devēji gaida cilvēkus, kuri pievērš uzmanību detaļām, ir radoši problēmu risināšanā, ar  tendenci sadarboties un prot komunicēt ar līdzcilvēkiem.

Ņemot vērā iepriekš teikto jāsecina, ka mūsdienu izglītības standartiem neatbilstošo "akreditēto tukšumu" šobrīd cenšas aizpildīt neformālā izglītība. Diemžēl, Latvijas sabiedrībā vēl joprojām nav pietiekamas izpratnes par neformālo izglītību, tās veidiem, iegūšanas un pielietošanas iespējām. Cilvēki joprojām akli paļaujas uz akadēmiskajiem grādiem, kaut gan darba tirgū katra darba ņēmēja vērtību nosaka prasmes un šī tendence strauji plešas plašumā. Vēloties kliedēt jebkādas neskaidrības saistībā ar mūsu darbību, vēlreiz vēršam jūsu uzmanību uz sekojošo:

LATVIJA

Latvijas likumdošanas izpratnē akadēmiskos grādus (bakalaurs, maģistrs, doktors) drīkst piešķirt tikai valsts akreditētas augstskolas. Mēs neesam valsts akreditēta augtskola, mums tādu tiesību nav un mēs nevienam, nekad un nekādos apstākļos neesam izsnieguši nekādus izglītības dokumentus, ar kuriem ir piešķirts bakalaura, maģistra vai doktora grāds, nedarām to tagad un negatavojamies to darīt arī nākotnē.

Neformālā izglītība Latvijā ir likumīga un to aizsargā likums. Taču, ja kāds nav pārliecināts par saviem nākotnes plāniem vai rodas kādi papildus jautājumi, uz kuriem atbildes mūsu ieteiktajās tīmekļa vietnēs nav atrodamas, pirms lēmuma par studiju uzsākšanu neformālās izglītības sistēmā York University, USA vai PHD Institute, USA pieņemšanas, iesakām pakonsultēties LR Izglītības un zinātnes ministrijā, Izglītības kvalitātes valsts dienestā vai ar kādu fizisku vai juridisku personu, kura tiek uzskatīta par kompetentu šajos jautājumos.

Mēs kā neformālās izglītības iestāde (konsultāciju un koordinācijas centrs, kura darbība ir paredzēta tikai tīmekļa vietnēs) neīstenojam studiju programmas. Mēs kā neformālās izglītības iestāde esam reģistrēta IKVD, Izglītības iestāžu reģistrā, taču šobrīd nekādu aktīvu darbību neveicam. Mēs kā LR UR reģistrēta juridiska persona pavadām studiju procesus informatīvi, konsultatīvi un administratīvi. LR UR reģistrētai juridiskajai personai šādai darbībai nekādas papildus licences, atļaujas vai kādi citi īpaši dokumenti nav nepieciešami, jo tā ir tikai viena no ne ar ko nereglamentētām juridiskas personas darbības formām.

Papildus informāciju par neformālo izglītību, kura mums šķiet aktuāla un svarīga, esam apkopojuši šeit: /sakums/par-neformalo-izglitibu/aktuala-informacija/

ASV

Atšķirībā no Latvijas, ASV ir decentralizēta izglītības sistēma. Lai paplašinātu priekštatu par Amerikas izglītības sistēmu, iesakām ielūkoties šeit: /sakums/par-neformalo-izglitibu/izglitibas-sistema-asv/ Ja Jūs jūtat nepieciešamību vēl vairāk papildināt savas zināšanas par Amerikas izglītības sistēmu, iesakām patstāvīgi meklēt informāciju globālajā tīklā. Piemēram: "Understanding the American Education System" https://www.studyusa.com/en/a/58/understanding-the-american-education-system vai "Education in the United Sates of America" https://wenr.wes.org/2018/06/education-in-the-united-states-of-america

York University, USA nav valsts akreditēta augstskola un ASV tā darbojas neakreditēto (licencēto) mācību iestāžu sistēmā. ASV likumdošanas izpratnē pēc atbilstošas studiju programmas realizācijas York University, USA ir tiesīga piešķirt bakalaura, maģistra vai doktora grādus, kuri šobrīd Latvijā tiek pielīdzināti neformālajai izglītībai. Tā ir būtiska divu izglītības sistēmu atšķirība un, iespējams, mūsu sabiedrībai pagaidām grūti izprotama lieta. Latvijā bakalaura, maģista vai doktora grāda iegūšanu saista tikai ar valsts piešķirtu mācību iestādes un studiju programmas akreditāciju, bet ASV programmas bakalaura, maģistra vai doktora grāda piešķiršanai var īstenot arī valsts neakreditētā izglītības iestādē. Mēs esam ļoti maza valsts un kādam var būt problemātiski izprast aksiomu (patiesību, kura nav jāpierāda) - pasaule ir plaša, multikulturāla, multifunkcionāla un ne visur ir tā kā "pie mums  Latvijā". Mēs ticam, ka ar katru dienu cilvēku informētība un izpratne ar neformālo izglītību saistītajos jautājumos pieaugs, un ka to sekmēs arī šeit publicētie skaidrojumi.

Informācija par York University, USA un PHD INSTITUTE, USA, kas šobrīd ir galvenie mūsu sadarbības partneri ar dažādu pakāpju izglītību saistītās jomās, atrodama šo mācību iestāžu orģinālajās tīmekļa vietnēs, kuras norādītas šeit: /sakums/par-mums/

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .