AKADĒMISKIE GRĀDI: bakalaurs, maģistrs, doktors,
kuri tiek īstenoti mūsu akadēmisko partneru universitātēs YORK UNIVERSITY, USA un PHD INSTITUTE, USA vai ar tām akadēmiski saistītajās mācību iestādēs 

Mūsu akadēmisko partneru piedāvātās studiju programmas ir starp populārākajām un pieprasītākajām mūsdienu izglītības tirgū. Tā kā tās ir iespējams pabeigt dažu gadu laikā, bakalaura, maģistra un doktora grāda ieguvēji realizē loģiskāku un gudru ieguldījumu savā nākotnē. Mūsu akadēmiskie partneri piedāvā studiju modeļus, kuri raksturojas ar akadēmisko elastību un praktiskās pielietošanas iespējām.

BAKALAURA GRĀDS apliecina, ka tā īpašnieks ir ieguvis paplašinātas zināšanas kādā noteiktā sfērā un ir gatavs tūlīt startēt darba tirgū vai turpināt specializāciju maģistratūrā. Lielākajai daļai programmu to apgūšanai nepieciešami divi gadi un ir iespēja apvienot mācības ar praktisko darbu. 25% un pat vairāk no nepieciešamajiem 120 – 128 kredītpunktiem ir iespējams kompensēt ar darba vai pētniecības pieredzi. Tas nozīmē, ka ikviens var uzkrāt kredītpunktus jau pirms bakalaura studiju sākuma. Atkarībā no izvēlētās programmas tiek piedāvāti 3 vienlīdz nozīmīgi bakalaura grāda veidi:
  • Bachelor of Arts (B.A.) jeb Mākslas bakalaura grāds, kas ietver humanitāro un sociālo zinātņu programmas.
  • Bachelor of Science (B.S.) jeb Zinātņu bakalaura grāds, kas ietver sevī eksakto zinātņu programmas.
  • Bachelor of Applied Science (BAS) jeb Lietišķo zinātņu bakalaura grāds, kas ietver sevī tehnisko un lietišķo zinātņu programmas, kurās akcents tiek likts uz praktisko iemaņu apgūšanu un pielietošanu.
MAĢISTRA GRĀDS visbiežāk tiek iegūts ar mērķi specializēties kādā noteiktā jomā. Lielākajai daļai programmu to apgūšanai nepieciešams viens gads un ir iespēja apvienot mācības ar praktisko darbu.

DOKTORA GRĀDS ir augstākais akadēmiskā grāda līmenis un to var iegūt praktiski jebkurā jomā un tas it īpaši nozīmīgs ir cilvēkiem, kuri pretendē uz vadošiem amatiem vai vēlas kļūt autoritatīvi eksperti kādā noteiktā sfērā. Lielākajai daļai programmu nepieciešams pusotra vai divi gadi, lai nodrošinātu publikācijas, veiktu pētniecisko darbu un aizstāvētu doktora disertāciju ar obligāto inovatīvo elementu.

Praktiski visas programmas piedāvā šobrīd ļoti populāro PRACTITIONER'S DEGREE (Praktiķa grādu), kas neprasa publikācijas un darba teorētisko daļu, svarīgs ir tikai pētījums, inovācija, praktiskais pielietojums un prognozējamais sabiedriski nozīmīgais ieguvums.